Υπογράφοντες το ενημερωτικό δελτίο και ευθύνη των για την ακρίβεια και πληρότητά του.

20.-(1) Ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

(2) Εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής έχουν τη μορφή νομικού προσώπου, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν σε κάθε περίπτωση, ιδίω ονόματι και αυτοτελώς, τουλάχιστον τρία εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οπωσδήποτε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι, αν είναι περισσότεροι του ενός.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν επίσης τα πρόσωπα που το ενημερωτικό δελτίο απαριθμεί ως υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών.

(4) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο κατά τα εδάφια (1), (2) και (3) ευθύνονται για την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του.

(5) Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει με σαφήνεια τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών, ενώ επιβάλλεται να αναγράφονται σ’ αυτό, το όνομα και η ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το όνομα, το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση των κεντρικών τους γραφείων.

(6) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο-

(α) Προβαίνουν σε υπεύθυνες δηλώσεις, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τις οποίες δηλώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές·

(β) επιδεικνύουν την εκ του νόμου προσήκουσα επιμέλεια κατά τη  σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου  και ιδίως ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχομένου του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, ευθυνόμενα εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως έναντι των επενδυτών για κάθε ζημία που οι τελευταίοι ήθελαν υποστεί συνεπεία ανακριβειών ή και ελλείψεων του ενημερωτικού δελτίου.