Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα.

19.-(1) Εκδότης που διαθέτει ήδη δελτίο παρουσίασης εκδότη εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 16, καταρτίζει μόνον δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και περιληπτικό σημείωμα όταν κινητές αξίες του πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές ή έχουν σημειωθεί πρόσφατες εξελίξεις από την τελευταία επικαιροποίηση του δελτίου παρουσίασης εκδότη, οι οποίες αλλαγές ή εξελίξεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξιολόγηση από τους επενδυτές του εκδότη ή των κινητών του αξιών, οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν περιεχόμενο του δελτίου παρουσίασης εκδότη, περιέχονται στο δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών, εκτός εάν αυτές περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(3) Το δελτίο παρουσίασης κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

(4) Εάν εκδότης έχει υποβάλει προς έγκριση δελτίο παρουσίασης εκδότη, χωρίς αυτό να έχει ακόμα εγκριθεί, οφείλει να υποβάλει προς έγκριση όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων πληροφοριών.