Παροχή πληροφοριών μέσω παραπομπής.

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να παρέχει πληροφορίες παραπέμποντας σε ένα ή περισσότερα προηγουμένως ή ταυτοχρόνως δημοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή υποβλήθηκαν σ’ αυτή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο.

(2) Οι πληροφορίες, στις οποίες παραπέμπει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

(3) Το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής σ’ αυτές.

(4) Όταν το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής, περιέχει κατάλογο αντιστοίχισης των παραπομπών, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία.