Είσπραξη χρηματικών ποσών μέσω αναδόχου.

22.-(1) Σε κάθε δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία, συμμετέχει ανάδοχος που είναι υπεύθυνος τουλάχιστον για την είσπραξη της αξίας κτήσης των κινητών αξιών που προσφέρονται.

(2) Ο ανάδοχος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των καταβεβλημένων από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά χρημάτων και διασφαλίζει ότι τα χρήματα αυτά διατίθενται στον προσφέροντα το ενωρίτερο ταυτόχρονα με τη διάθεση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.