Ευθύνη αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο.

23.-(1) Στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται σε κάθε δημόσια προσφορά, καθώς και σε αίτηση πρώτης εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, συμμετέχει και ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, ο οποίος υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για να διασφαλισθεί η ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, καθώς και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου και δημόσιας προσφοράς των κινητών αξιών.

(3) Ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου ευθύνεται έναντι των επενδυτών που απέκτησαν κινητές αξίες βασισθέντες σε εσφαλμένη, πλημμελή ή ελλιπή ενημέρωση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω της πτώσης της τιμής των κινητών αξιών, όταν αποκαλύφθηκαν οι πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, ο ανάδοχος δεν ευθύνεται εφόσον δεν τον βαρύνει υπαιτιότητά του για τις πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 21, τεκμαίρεται μαχητώς η έλλειψη υπαιτιότητος του αναδόχου, εφόσον το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου απετέλεσε αντικείμενο προσηκόντως επιμελούς νομικού και οικονομικού ελέγχου των στοιχείων του εκδότη κατόπιν εντολής του αναδόχου, μέσω δικηγόρων και ελεγκτών, ανεξάρτητων από τον εκδότη, όπως δύναται να προσδιορίζει και εξειδικεύει με Οδηγίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Το πλήρες κείμενο του τυχόν διενεργηθέντος νομικού και οικονομικού ελέγχου κατατίθεται ταυτόχρονα με την κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα δε κείμενα αυτά είναι προσιτά σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εκτός και αν ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να τηρεί στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νομικό και οικονομικό έλεγχο, που προσδιορίζει, ως απόρρητα, εφόσον αυτά εμπίπτουν στη σφαίρα του επαγγελματικού απορρήτου του εκδότη και η αποκάλυψή τους δύναται να του προξενήσει σημαντική βλάβη.

(6) Εφόσον στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι υπεύθυνοι σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αυτοί ευθύνονται, δυνάμει του εδαφίου (3), εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως.

(7)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), οι αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά του αναδόχου που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά.

(8) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος του αναδόχου, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή του εδαφίου (7).