Ευθύνη προσώπων που εκδίδουν βεβαιώσεις για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου.

24.-(1) Οποιοσδήποτε χορηγεί, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, κάθε είδους βεβαιώσεις οι οποίες-

(i) αποτελούν βάση για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και των περιεχομένων σ’ αυτό εκθέσεων ή

(ii) καταρτίζονται για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου,

επιιδεικνύει την οφειλόμενη επιμέλεια, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια των βεβαιώσεων αυτών.

(2) Εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις μνημονεύονται στο ενημερωτικό δελτίο, ο συντάκτης τους ευθύνεται έναντι των επενδυτών για την ζημία που αυτοί ήθελαν υποστεί σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο περιέχει ανακρίβειες ή ουσιαστικές ελλείψεις, συνεπεία πλημμελειών των παραπάνω βεβαιώσεων και κυρίως της ανακρίβειας ή ουσιαστικών παραλείψεών τους, εφόσον τον συντάκτη βαρύνει υπαιτιότητα για τις πλημμέλειες αυτές.

(3)  Τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, εφόσον αποδεικνύεται δόλος του συντάκτου της βεβαίωσης, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή.