Μορφή ενημερωτικού δελτίου.

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του  άρθρου 11, ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό την μορφή χωριστών εγγράφων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται υπό μορφή ενιαίου εγγράφου απαρτίζεται από-

(α) Κύριο κορμό, με τις πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και

(β) περιληπτικό σημείωμα (summary note)

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(3)  Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 19 το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει -

(α) Δελτίο παρουσίασης εκδότη (έγγραφο αναφοράς) (registration document), που περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη·

(β) δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών (σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου) (securities note), που περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά· και

(γ) περιληπτικό σημείωμα (summary note) ·

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο Τρίτο  Παράρτημα.