Περιληπτικό σημείωμα.

10.- (1) Το περιληπτικό σημείωμα, που αναφέρεται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 9, πρέπει να είναι συνοπτικό και διατυπωμένο σε μη τεχνική γλώσσα, και να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος παρέχουν, σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο, κατάλληλες πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία των κινητών αξιών, προκειμένου να βοηθήσουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις σχετικές κινητές αξίες, και ειδικότερα το περιληπτικό σημείωμα -

(α) συντάσσεται σε κοινή μορφή προκειμένου να διευκολύνεται η δυνατότητα σύγκρισης των περιληπτικών σημειωμάτων παρόμοιων κινητών αξιών, και

(β) αποδίδει τις βασικές πληροφορίες των σχετικών κινητών αξιών.

(2) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει επίσης προειδοποίηση-

(α) Ότι αυτό θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

(β) ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις εν λόγω κινητές αξίες, στο ενημερωτικό δελτίο ως σύνολο·

(γ) ότι, σε περίπτωση που εγερθεί  ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής· και

(δ) ότι τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνον εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς  άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται στη γλώσσα, στην οποία συντάσσεται και το ενημερωτικό δελτίο.

(4) Δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης περιληπτικού σημειώματος επί εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) ανά μονάδα.