Βασικό ενημερωτικό δελτίο.

11. Κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να έχει τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών:

(α) Μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών  (warrants) οποιασδήποτε μορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς·

(β) μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον-

(i) τα ποσά που εισρέουν στο πιστωτικό ίδρυμα από την έκδοση αυτών των μη μετοχικών κινητών αξιών τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της υποχρέωσης που απορρέει από αυτές τις μη μετοχικές κινητές αξίες έως την ημερομηνία λήξης τους, και

(ii) σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος που έχει εκδώσει τις μη μετοχικές κινητές αξίες, τα ποσά που οφείλονται από το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τις εν λόγω μη μετοχικές κινητές αξίες διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή, κατά περίπτωση, της νομοθεσίας του κράτους μέλους που διέπει το πιστωτικό ίδρυμα.