Περιεχόμενο βασικού ενημερωτικού δελτίου.

12.-(1) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται δε, κατ' επιλογήν του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να περιέχει και τους τελικούς όρους της προσφοράς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αφορά, οι οποίες δημοσιεύονται σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, ως προς το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

(3) (α) Σε περίπτωση που οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στο τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, σε κάθε δημόσια προσφορά οι τελικοί όροι-

(i) γνωστοποιούνται στους επενδυτές,

(ii) υποβάλλονται είτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία είτε στην αρμόδια εποπτική αρχή τυχόν άλλου κράτους μέλους καταγωγής, και

(iii) όπου εφαρμόζεται, κοινοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής,

το συντομότερο δυνατόν όταν διενεργείται δημόσια προσφορά και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

(β) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, οι τελικοί όροι περιέχουν μόνο πληροφορίες που έχουν σχέση με το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(γ) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 13, τηρουμένων των αναλογιών.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, κοινοποιεί τους τελικούς όρους στην ΕΑΚΑΑ.