Προϋποθέσεις παράλειψης τελικών όρων προσφοράς.

13.-(1) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο εδάφιο (2), το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς περιλαμβάνει την τελική τιμή προσφοράς και τον αριθμό των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό.

(2)  Όταν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, τούτο περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα κριτήρια ή και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορισθούν τα παραλειπόμενα στοιχεία που προαναφέρονται, ή, σε περίπτωση τιμής, την ανώτατη τιμή προσφοράς.

(3) Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των εδαφίων (1) ή (2), ο επενδυτής δύναται να αποσύρει την αποδοχή της αγοράς  ή να ακυρώσει την εγγραφή του προς απόκτηση κινητών αξιών εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα, κατά την οποία καθορίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν η τελική τιμή προσφοράς ή και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια εγγραφή:

Νοείται ότι, το ενημερωτικό δελτίο κάνει ρητή μνεία των εν λόγω δικαιωμάτων των επενδυτών.

(4) Η τελική τιμή προσφοράς και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται και διατίθενται τελικώς ανακοινώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.