Συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

14.-(1)  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια, ως προς τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο-

(α) που είναι ικανό να επηρεάσει την αξιολόγηση από τους επενδυτές των προσφερομένων κινητών αξιών, και

(β) το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως και το μεταγενέστερο από τα ακόλουθα συμβάντα:

(i) την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς,

(ii) την έναρξη της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά,

αναφέρεται υποχρεωτικά σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(1Α)  Εάν, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), προκύψει σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδης σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί τη δημοσίευση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, εφόσον το εν λόγω δελτίο τύχει της προηγούμενης έγκρισής της, και το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω απαίτηση έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτήν.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 ισχύουν και εφαρμόζονται κατάλληλα και ως προς το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον το συμπληρωματικό δελτίο υπογράφεται και από τον ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, τότε ευθύνεται και αυτός για το περιεχόμενό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου υπογράφει μόνο το ενημερωτικό δελτίο και όχι το συμπληρωματικό δελτίο, αναγράφονται στο τελευταίο οι λόγοι, για τους οποίους αυτό δεν υπογράφεται από τον ανάδοχο.

(3) Το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ίδια διαδικασία και τρόπο που προβλέπεται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στον παρόντα Νόμο και δημοσιεύεται τουλάχιστον με τα ίδια μέσα και την ίδια διαδικασία της δημοσίευσης του αρχικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  αποφασίζει για την έγκρισή του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου κατ’ ανώτατο όριο μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του σ’ αυτή.

(5) Το περιληπτικό σημείωμα και οι τυχόν μεταφράσεις του συμπληρώνονται, εάν  τούτο απαιτείται  προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(6)  Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εκδίδεται συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου να αγοράσουν ή να αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο, βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως για αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών.

(7) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης, ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται να επεκταθεί από τον εκδότη ή τον προσφέροντα και, σε κάθε περίπτωση, η τελική ημερομηνία αναφέρεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.