Μη συμπερίληψη στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένων πληροφοριών.

15.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλει ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιτρέπει να μην περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες από αυτές που επιβάλλει ο παρών Νόμος, οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, ο Κανονισμός 809/2004 ή/και οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

(β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστατικά που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του τυχόν εγγυητή, καθώς και των δικαιωμάτων που συνάπτονται  στις  κινητές αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο ή

(γ) οι πληροφορίες αυτές είναι μικρής σημασίας, ως προς συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή του τυχόν εγγυητή.

(2) Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες από τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 ή/και άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δεν συνάδουν με το πεδίο δραστηριότητας ή τη νομική μορφή του εκδότη ή τις κινητές του αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ενημέρωση των επενδυτών:

Νοείται ότι, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει.

(3) Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή/και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά έχει το δικαίωμα  να παραλείπει, κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3, πληροφορίες σχετικά με τον εγγυητή.