Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του δελτίου παρουσίασης του εκδότη.

16-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο ισχύει, αναφορικά με δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, για δώδεκα (12) μήνες μετά την έγκρισή του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συμπληρώνεται με τα συμπληρωματικά ενημερωτικά δελτία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14.

(2)  Σε περίπτωση προγράμματος προσφοράς, το βασικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουμένως, εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του.

(3) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση μη μετοχικών κινητών αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 11, ισχύει μέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες σταματήσουν να εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.

(4) Το δελτίο παρουσίασης εκδότη, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 9, ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον -

(α) έχει προηγουμένως υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εγκριθεί από την τελευταία∙

(β) συνοδεύεται από το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα∙ και

(γ) επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το εδάφιο (2) του άρθρου 19.