Σκοπός και περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου

8.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες,  οι  οποίες  ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες.

(2) Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής η ανάλυσή τους.

(3) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, ως προς την έγκριση του οποίου αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.