Διοικητικές κυρώσεις.

41.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις διακόσιες χιλιάδες Λίρες Κύπρου  (ΛΚ 200.000)-

(α) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, εφόσον το ύψος της άνευ αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργηθείσας, κατά παράβαση του άρθρου 4, δημόσιας προσφοράς υπερβαίνει το τριπλάσιο του προστίμου που δύναται να επιβληθεί εκάστοτε σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς δύναται να επιβάλει πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο του ύψους της παρανόμως διενεργηθείσας πρόσκλησης και, σε περίπτωση υποτροπής, με το ήμισυ του ποσού αυτού.

(β) oποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 6, των άρθρων 20 έως 24 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις εκατόν χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει μία ή περισσότερες από τις διατάξεις-

(α) Του εδαφίου (5) του άρθρου 4, των άρθρων 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 27, των άρθρων 30, 37 και 46,

(β) του Δεύτερου Παραρτήματος, του Τρίτου Παραρτήματος και του Κανονισμού 809/2004,

(γ) των Οδηγιών που εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 25.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Εφόσον, μετά την επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός μηνός, δύναται να επιβάλλει εκ νέου και κατ’ επανάληψη πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη του αδικήματος.

(5) Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κατά το παρόν άρθρο, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά που προκαλεί σ’ αυτούς που αποκτούν κινητές αξίες ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ή αγοράζοντες κινητές αξίες στην οργανωμένη αγορά, βασιζόμενοι σε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία  του ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.