Συνεργασία αρμόδιων εποπτικών αρχών.

38.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κρατών μελών και μεριμνά για την ανταλλαγή οποιωνδήποτε απαραίτητων πληροφοριών.