Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

25.- Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, και, ενδεικτικώς, σε σχέση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, όπως αυτό καθορίζεται στο Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα, να διευκρινίζει τον τρόπο παράθεσης των δημοσιευτέων στο ενημερωτικό δελτίο στοιχείων και, γενικώς, να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τεχνικό θέμα.