Σημείωση
26 του Ν.63(I)/2013)Κατάργηση του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.114(I)/2005]

Ο βασικός νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.114(I)/2005] τροποποιείται με την κατάργηση  του Πρώτου Παραρτήματος, του Δεύτερου Παραρτήματος και του Τρίτου Παραρτήματος αυτού.