Γενικές υποχρεώσεις συμβούλων και προτείνοντος

32.-(1) Σε περίπτωση που σύμβουλοι της εταιρείας και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτούς πωλούν τίτλους ή προβαίνουν σε συναλλαγές με τρίτο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα των οποίων το τρίτο πρόσωπο υποχρεούται να διενεργήσει δημόσια πρόταση κατά τον παρόντα Νόμο, οι εν λόγω σύμβουλοι και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτούς θέτουν ως όρο στην πώληση ή άλλη σχετική συναλλαγή ότι το τρίτο πρόσωπο αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει ο παρών Νόμος. εξαιρουμένης της περίπτωσης παροχής έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία δίδεται κατά την απόλυτή της κρίση, οι εν λόγω σύμβουλοι απαγορεύεται να παραιτηθούν από τη θέση τους ως σύμβουλοι του προτείνοντος, μέχρι τη λήξη προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης, προθεσμίας.

(2) Ο προτείνων, πρόσωπα που ενεργούν εξ’ ονόματός του αλλά για λογαριασμό του και πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν απαγορεύεται να διορίζονται στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας και να ασκούν και προκαλούν την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των τίτλων που κατέχουν οποιοιδήποτε από τους πιο πάνω στην υπό εξαγορά εταιρεία, μέχρι τη λήξη της προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης, προθεσμίας.