Παροχή πληροφοριών σε ανταγωνιστικούς προτείνοντες

31.-(1) Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες τα οποία δίδονται από την υπό εξαγορά εταιρεία σε ένα προτείνοντα ή σε πιθανόν προτείνοντα, είτε η ταυτότητα αυτού είναι γνωστή είτε όχι, πρέπει, εάν ζητηθούν, να δοθούν αμέσως και σε οποιοδήποτε άλλο πιθανό προτείνοντα που ενεργεί καλή τη πίστει, ακόμα και αν είναι λιγότερο επιθυμητός.

(2) Ο λιγότερο επιθυμητός προτείνων ή ο πιθανός προτείνων καθορίζει τα θέματα για τα οποία επιθυμεί να λάβει στοιχεία και πληροφορίες∙ σε περίπτωση που υποβάλλει το ερώτημά του με γενικούς όρους, δε δικαιούται να λάβει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δόθηκαν στον ανταγωνιστή του.

(3) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά το παρόν άρθρο δεν υπόκειται σε όρους άλλους από αυτούς που σχετίζονται με -

(α) την τήρηση εχεμύθειας·

(β) την απαγόρευση χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς παροχής συμβουλών σε τρίτους· και

(γ) την υποχρέωση χρήσης των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών αποκλειστικά για τους σκοπούς της δημόσιας πρότασης ή της ενδεχόμενης δημόσιας πρότασης:

Νοείται ότι οι όροι αυτοί που επιβάλλονται από την υπό εξαγορά εταιρεία δε δύναται να είναι πιο αυστηροί από αυτούς που επιβλήθηκαν σε οποιοδήποτε άλλο προτείνοντα ή πιθανόν προτείνοντα.