Απαγορεύσεις μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης

41. Με εξαίρεση τη χορήγηση από την Επιτροπή, κατά την απόλυτή της κρίση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ανακοινώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ή 22 η δημόσια πρόταση και δεν έχει καταστεί επιτυχής και ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, απαγορεύεται στον προτείνοντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργούσε σε συνεννόηση με αυτόν κατά την περίοδο της δημόσιας πρότασης ή ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν εντός περιόδου δώδεκα μηνών από την ημερομηνία που η δημόσια πρόταση δεν έχει καταστεί επιτυχής ή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) να ανακοινώνει δημόσια πρόταση ή πιθανή δημόσια πρόταση για τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, περιλαμβανομένης μερικής δημόσιας πρότασης που θα είχε ως αποτέλεσμα ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν να αποκτήσουν τίτλους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%) των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(β) να αποκτά τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας σε ποσοστό που ο προτείνων ή πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν θα ήταν υποχρεωμένο να υποβάλει δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13·

(γ) να αποκτά τίτλους ή να εξασφαλίζει αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων, της υπό εξαγορά εταιρείας, αν οι τίτλοι θα έφεραν στο εν λόγω πρόσωπο, μαζί με πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτό ή τον προτείνοντα, συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν (30%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας·

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που δημιουργεί ή επιβεβαιώνει την πιθανότητα διενέργειας δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(ε) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με πιθανή διενέργεια δημόσιας πρότασης προς την υπό εξαγορά εταιρεία, οι οποίες πιθανό να διαρρεύσουν πέραν από το στενό κύκλο των προσώπων που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω ενέργειες.