Διαφήμιση της δημόσιας πρότασης

40. Κάθε είδους διαφήμιση δημόσιας πρότασης υποβάλλεται, πριν τη δημοσιοποίησή της, στην Επιτροπή η οποία ελέγχει και εγκρίνει το περιεχόμενό της.