ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2, 9, 12 και 92)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

1. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.

2. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.

 

3. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

(α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

(β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

(γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

 

4. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πίστωση που παραχωρείται στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

(α) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,

(β) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,

(γ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

 

5. Έκδοση ή/και αποδοχή μέσων πληρωμών.

 

6. Υπηρεσίες εμβασμάτων.

 

7. Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η εξουσιοδότηση του πληρωτή για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής γίνεται μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής και η πληρωμή γίνεται στον παρέχοντα τη σύνδεση, ο οποίος ενεργεί ως απλός μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του πωλητή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών.