Προοίμιο

Για σκοπούς -

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ», εξαιρουμένων των Άρθρων 89 έως 93 αυτής, όπως έχει διορθωθεί και όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην κοινότητα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: