Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμος του 2009.