Δικαίωμα αποζημίωσης

74. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως 71 αποδίδεται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή μεσάζων αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημία που υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε δυνάμει των άρθρων 69 έως 71:

Νοείται ότι, για όση ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο, δεν θίγεται δικαίωμα αποζημίωσης δυνάμει της μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή/και των μεσαζόντων συμφωνίας ή/και δυνάμει του δικαίου που εφαρμόζεται στη συμφωνία αυτή.