Πεδίο εφαρμογής

75. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε μέσο πληρωμών, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2004, το οποίο σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) επιτρέπει αποκλειστικά ατομικές πράξεις πληρωμής που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ∙

(β) έχει όριο δαπανών 150 ευρώ∙ ή

(γ) αποθηκεύει χρηματικά ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ.