Παρέκκλιση από το Μέρος IV

76.-(1) Ανεξάρτητα από τα άρθρα 35, 36, 37 και 39, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες μόνο για τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πληρωμών, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου ο πληρωτής να αποφασίσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τη χρήση του μέσου πληρωμών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο πληρωμών, την ευθύνη και τις επιβαρύνσεις. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του πληρωτή ενδείξεις για το που υπάρχουν ευπρόσιτες οι τυχόν άλλες πληροφορίες και όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 36.

(2) Ανεξάρτητα από το άρθρο 35, στη σύμβαση-πλαίσιο επιτρέπεται να συμφωνείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να προτείνει μεταβολές των όρων της σύμβασης-πλαισίου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Στη σύμβαση-πλαίσιο επιτρέπεται να συμφωνείται ότι, ανεξάρτητα από τα άρθρα 40 και 41, μετά την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής-

(α) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή καθιστά διαθέσιμο μόνον έναν αριθμό αναφοράς που επιτρέπει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να εντοπίζει την πράξη πληρωμής, το ποσό της και τις τυχόν επιβαρύνσεις ή/και, στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωμής του ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, μόνον πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό και τις επιβαρύνσεις αυτών των πράξεων πληρωμής∙ και

(β) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή εάν ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι τεχνικώς σε θέση να τις παράσχει∙ ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να ελέγχει το ύψος των αποθηκευμένων χρηματικών ποσών.