Παρέκκλιση από το Μέρος VII

77.-(1) Εάν το μέσο πληρωμής δεν επιτρέπει τη δέσμευσή του ή την αποτροπή περαιτέρω χρήσης του, μπορεί να συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο ότι δεν εφαρμόζονται η παράγραφος (γ) του άρθρου 55, οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 56 και οι παράγραφοι (β) και (γ) των εδαφίων (2) και (3), αντίστοιχα, του άρθρου 57.

(2) Εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι σε θέση, για άλλους λόγους που είναι εγγενείς στο μέσο πληρωμής, να αποδείξει ότι μια πράξη πληρωμής γίνεται βάσει εξουσιοδότησης του πληρωτή, μπορεί να συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο ότι τα άρθρα 51 και 57 δεν εφαρμόζονται.

(3) Στη σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να συμφωνείται ότι-

(α) κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3) του άρθρου 61, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών για την άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής, εάν o λόγος μη εκτέλεσης είναι πρόδηλος ∙

(β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60, ο πληρωτής δεν μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής μετά τη διαβίβαση στο δικαιούχο της εντολής πληρωμής ή της εξουσιοδότησής του για την πράξη πληρωμής∙ ή/και

(γ) κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63 και 66, εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες εκτέλεσης.