Υποβολή καταγγελιών

78.-(1) Η κατά το άρθρο 83 αρμόδια εποπτική αρχή διερευνά καταγγελίες που υποβάλλουν οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία υπό καθεστώς εγκατάστασης.

(2) Η εποπτική αρχή δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής και διερεύνησης καταγγελιών. Κατά περίπτωση, η εποπτική αρχή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την ύπαρξη διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 79.

(3) Κάθε εποπτική αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει καταγγελίες σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και να τις προωθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.