Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

79.-(1) Κάθε εποπτική αρχή οργανώνει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αφορούν τα εκ του παρόντος Νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις και διαφορών που αφορούν τα εκ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Νοείται ότι κάθε εποπτική αρχή επιλαμβάνεται διαφοράς από υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τις οποίες είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 83.

(2) Κάθε εποπτική αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών.

(3) Καθόσον αφορά παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που είναι συνεργατικές εταιρείες εγγεγραμμένες με βάση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 3) του 2007, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένου του άρθρου 52 του εν λόγω Νόμου.