Εποπτική Αρχή

80. Η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους III.