Εποπτεία και επιθεώρηση ιδρυμάτων πληρωμών

81.-(1) Κάθε ίδρυμα πληρωμών οφείλει, όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να θέσει στη διάθεσή της για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυμα πληρωμών, καθώς και σε κάθε αντιπρόσωπο ή υποκατάστημα που παρέχει υπηρεσίες πληρωμών υπό την ευθύνη του ιδρύματος, ή σε κάθε εξωτερική οντότητα στην οποία ανατίθενται εργασίες υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του Μέρους III ή οποιασδήποτε οδηγίας εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης οδηγίας που συνιστά ατομική διοικητική πράξη, ή με τους όρους της άδειάς του, ή όταν υφίσταται κίνδυνος να ελαττωθεί η ικανότητα του ιδρύματος πληρωμών για έγκαιρη αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει από το ίδρυμα πληρωμών να λάβει αμέσως τέτοια μέτρα για θεραπεία της κατάστασης όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει, περιλαμβανομένου του περιορισμού των εργασιών του ιδρύματος πληρωμών, της απομάκρυνσης οποιουδήποτε συμβούλου, πρώτου εκτελεστικού διευθυντή, διευθυντή, μέλους της επιτροπείας ή του συμβουλίου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του ιδρύματος πληρωμών ή/και της υποχρέωσης διατήρησης ιδίων κεφαλαίων πάνω από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 9.