Συνεργασία με Αρχές εντός και εκτός της Δημοκρατίας για σκοπούς εποπτείας ιδρυμάτων πληρωμών

82. Οι διατάξεις των άρθρων 27 έως 28Γ του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα ιδρύματα πληρωμών και τους αιτούντες άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, και ο όρος «τράπεζα» στα άρθρα αυτά, ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή του όρου αυτού, ερμηνεύεται, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ότι περιλαμβάνει και τα ιδρύματα πληρωμών. Oποιαδήποτε αναφορά σε εποπτική αρχή περιέχουν οι παραπάνω διατάξεις ερμηνεύεται ως αναφορά και σε αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών ή/και αρμόδια σε σχέση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.