Μέρη IV έως IX του παρόντος Νόμου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009

83.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων των Μερών IV έως IX σε σχέση με-

(α) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από τράπεζα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2008∙

(β) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα∙

(γ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα∙

(δ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, είτε από τράπεζα είτε από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που δεν είναι συνεργατικό ίδρυμα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(στ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε από τράπεζα είτε από ίδρυμα πληρωμών ή από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Η ΥΕΑΣΕ είναι η εποπτική αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων των Μερών IV έως IX σε σχέση με:

(α) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(β) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(γ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(δ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί ως συνεργατικό ίδρυμα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ.

(3) Έκαστη εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 84 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, στην έκταση που τα μέτρα εφαρμογής σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.

(4) Έκαστη εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, στην έκταση που ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.