Μέρη IV έως IX του παρόντος Νόμου

83.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα είναι η εποπτική αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων των Μερών IV έως IX σε σχέση με-

(α) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από τράπεζα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2008∙

(β) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα∙

(γ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα∙

(δ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, είτε από τράπεζα είτε από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που δεν είναι συνεργατικό ίδρυμα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(στ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είτε από τράπεζα είτε από ίδρυμα πληρωμών ή από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα.

(2) Η ΥΕΑΣΕ είναι η εποπτική αρχή για την εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων των Μερών IV έως IX σε σχέση με:

(α) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(β) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ∙

(γ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(δ) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες στη Δημοκρατία, μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου, από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συσταθεί ως συνεργατικό ίδρυμα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) υπηρεσίες πληρωμών παρεχόμενες σε άλλο κράτος μέλος υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή από ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ.

(3) Έκαστη εποπτική αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 84 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, στην έκταση που τα μέτρα εφαρμογής σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εποπτεία της.