Εποπτεία και επιθεώρηση παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

84.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών οφείλει, όταν κληθεί από την κατ’ άρθρο 83 αρμόδια εποπτική αρχή, να θέσει στη διάθεσή της για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(2) Η εποπτική αρχή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, καθώς και σε κάθε αντιπρόσωπο ή υποκατάστημα που παρέχει υπηρεσίες πληρωμών υπό την ευθύνη του παρόχου, ή σε κάθε εξωτερική οντότητα στην οποία ανατίθενται εργασίες υπηρεσιών πληρωμών.