Έξοδα

85.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί όπως τα ιδρύματα πληρωμών καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία και εφαρμογή του Μέρους III.

(2) Έκαστη εποπτική αρχή δύναται να απαιτεί όπως τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία της καταβάλλουν σε αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εποπτεία και εφαρμογή των μερών IV έως IX του παρόντος Νόμου και την εποπτεία και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009.