Σύμβασηπλαίσιο που συνάπτεται εξ αποστάσεως

37. Εάν, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, η σύμβαση-πλαίσιο συναφθεί με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παράσχει τις κατά το άρθρο 36 πληροφορίες και όρους πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή του αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου.