Πληροφορίες που παρέχονται προτού δεσμευτεί ο χρήστης από προσφορά ή σύμβασηπλαίσιο

36. Σε εύθετο χρόνο προτού ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεσμευτεί από προσφορά ή σύμβαση-πλαίσιο, παρέχονται σε αυτόν οι εξής πληροφορίες και όροι:

(α) σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών-

(i) η ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η γεωγραφική διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων και, ανάλογα με την περίπτωση, η γεωγραφική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήματός στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, και

(ii) τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 μητρώου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δημόσιου μητρώου στο οποίο καταχωρήθηκε η άδεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών καθώς και ο αριθμός εγγραφής ή αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο·

(β) σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας πληρωμών-

(i) τα κύρια χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας πληρωμών,

(ii) καθορισμός των στοιχείων ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης που είναι κατά περίπτωση απαραίτητο να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής,

(iii) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της εξουσιοδότησης για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής καθώς και άρσης της εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 60,

(iv) η αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωμής όπως ορίζεται στο άρθρο 59,

(v) το τυχόν χρονικό σημείο λήξης των ημερήσιων εργασιών σε σχέση με την προσφερόμενη υπηρεσία πληρωμών,

(vi) η προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών, και

(vii) τυχόν δυνατότητα συμφωνίας σχετικά με το όριο δαπανών για τη χρήση του μέσου πληρωμών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 54·

(γ) σχετικά με τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες-

(i) όλες οι επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων· η πληροφόρηση περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσο και όλα τα πληρωτέα τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα,

(ii) ανάλογα με την περίπτωση, το επιτόκιο και η συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· στην περίπτωση επιτοκίου αναφοράς παρέχεται η μέθοδος καθώς επίσης η ημερομηνία και ο δείκτης ή η βάση καθορισμού· στην περίπτωση συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς παρέχεται η ημερομηνία και ο δείκτης ή η βάση καθορισμού, και

(iii) εάν συμφωνηθεί, η άμεση εφαρμογή αλλαγών στα επιτόκια αναφοράς ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και οι σχετικές απαιτήσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τα εδάφια (3) έως (6) του άρθρου 42·

(δ) σχετικά με την επικοινωνία-

(i) κατά περίπτωση, προσδιορισμός των μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που τα μέρη συμφωνούν για τη διαβίβαση πληροφοριών ή την πραγματοποίηση γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου,

(ii) ο τρόπος με τον οποίον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμες ή να παρέχει πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και η συχνότητα αυτής της πληροφόρησης,

(iii) η γλώσσα ή οι γλώσσες της σύμβασης-πλαισίου και της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, και

(iv) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να λαμβάνει τους όρους της σύμβασης-πλαισίου και πληροφορίες και όρους σύμφωνα με το άρθρο 38·

(ε) σχετικά με την ασφαλή φύλαξη του μέσου πληρωμών και τα διορθωτικά μέτρα-

(i) ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή φύλαξη του μέσου πληρωμών, καθώς και οι τρόποι της κατά την παράγραφο (γ) του άρθρου 55 ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών,

(ii) εάν συμφωνηθεί, το δικαίωμα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να αναστείλει τη χρήση ενός μέσου πληρωμών σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 54 καθώς και οι όροι άσκησης του δικαιώματος αυτού,

(iii) η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 57, για πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του πληρωτή,

(iv) οι προϋποθέσεις και η έκταση της επιβάρυνσης του πληρωτή σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 57,

(v) ο τρόπος και η προθεσμία εντός της οποίας ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να ειδοποιεί τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, για πράξεις πληρωμής που εκτελέστηκαν εσφαλμένα ή χωρίς την εξουσιοδότησή του πληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 50,

(vi) η κατά τα άρθρα 69 έως 71 ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, και

(vii) οι όροι επιστροφής χρηματικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 58·

(στ) σχετικά με τροποποιήσεις της σύμβασης-πλαισίου και το δικαίωμα τερματισμού αυτής-

(i) το περιεχόμενο της κατά το εδάφιο (2) του άρθρου 42 συμφωνίας,

(ii) η διάρκεια της σύμβασης, και

(iii) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο καθώς και το περιεχόμενο κάθε συμφωνίας που αφορά τον τερματισμό σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 42 και το άρθρο 43·

(ζ) σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών-

(i) η τυχόν συμβατική επιλογή εφαρμοστέου δικαίου,

(ii) η τυχόν ρήτρα δικαιοδοσίας, και

(iii) οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Μέρος IX.