Υποχρέωση και τρόπος ενημέρωσης (γενικά)

35.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να παρέχει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, τις πληροφορίες και τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 36, 39, 40, 41 και 42, κατά το χρόνο που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, η μορφή τους σαφής και εύληπτη και να παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(2) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τις κατά το άρθρο 36 πληροφορίες και όρους, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να παράσχει σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36.