Τήρηση αρχείου

22. Χωρίς επηρεασμό του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, το ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να τηρεί αρχείο για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 5 και του παρόντος Μέρους, επί τουλάχιστον πέντε έτη.