Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία

23.-(1) Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στην Κεντρική Τράπεζα παρέχοντας όσα στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει με οδηγία της:

Νοείται ότι υπηρεσίες πληρωμών μπορούν να παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες, εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος πληρωμών∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος ή/και του αντιπροσώπου∙

(γ) την οργανωτική δομή του ιδρύματος πληρωμών∙ και

(δ) το είδος των υπηρεσιών πληρωμών που το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής:

Νοείται ότι το ίδρυμα πληρωμών δεν δύναται να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση και ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 81 να απαγορεύσει στο ίδρυμα πληρωμών την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο κράτος μέλος.