Ίδρυμα πληρωμών που έλαβε άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος

24.-(1) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του άρθρου 6, ίδρυμα πληρωμών, που έλαβε και διατηρεί άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους καταγωγής άλλου από τη Δημοκρατία, δύναται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στη Δημοκρατία είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(2) Oι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν στην Κεντρική Τράπεζα τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του ιδρύματος πληρωμών∙

(β) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος ή/και του αντιπροσώπου∙

(γ) την οργανωτική δομή του ιδρύματος πληρωμών∙ και

(δ) το είδος των υπηρεσιών πληρωμών που το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι το ίδρυμα πληρωμών:

(α) δεν δύναται να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία πριν από την πιο πάνω κοινοποίηση και

(β) δεν δύναται να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου μετά την ανάκληση της εγγραφής του υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου από το αντίστοιχο δημόσιο μητρώο του κράτους μέλους καταγωγής.