Ανταλλαγή πληροφοριών

25. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 82, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους καταγωγής, κράτους μέλους υποδοχής ή μέλλοντος κράτους υποδοχής, κάθε πληροφορία σχετική με ίδρυμα πληρωμών, τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματά του, καθώς και κάθε πληροφορία σχετική με τους τρίτους στους οποίους το ίδρυμα πληρωμών έχει αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες.