Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του παρόντος Μέρους

26. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται σε μεμονωμένες πράξεις πληρωμής, σε συμβάσεις-πλαίσια και σε πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από αυτές. Κάθε πράξη πληρωμής και κάθε όρος της σύμβασης που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Μέρους θεωρείται άκυρος, εκτός εάν-

(α) είναι ευνοϊκότερος για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σύγκριση με τη διάταξη στην οποία αντιβαίνει, ή

(β) ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών είναι πρόσωπο άλλο από καταναλωτή ή πολύ μικρή επιχείρηση.