Χρέωση πληροφοριών

27.-(1) Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για πληροφορίες που υποχρεούται να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν χρέωση για την επιπλέον ή πιο συχνή πληροφόρηση ή για τη διαβίβαση των πληροφοριών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο, νοουμένου ότι η πληροφόρηση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών. Η χρέωση πρέπει να είναι εύλογη και να αναλογεί στο πραγματικό κόστος το οποίο συνεπάγεται για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών η πραγματοποίηση της πληροφόρησης.