Βάρος απόδειξης

28. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών φέρει το βάρος απόδειξης ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος Μέρους.