Πεδίο εφαρμογής

29.-(1) Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις μεμονωμένες πράξεις πληρωμής που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

(2) Όταν εντολή πληρωμής μεμονωμένης πράξης πληρωμής διαβιβάζεται με μέσο πληρωμής το οποίο καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τη μεμονωμένη πράξη πληρωμής δεν υποχρεούται να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες, βάσει της σύμβασης-πλαισίου, έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στο χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών.